Συντεταγμένες:
ΕΓΣΑ '87 [EPSG:2100]
WGS 84 [EPSG:4326]
Web Mercator [EPSG:3857]