Home
ygrotopio
Βάση δεδομένων
Gallery

LES001 - Αλυκή Καλλονής


Περιγραφή Λεπτομερή στοιχεία Φωτογραφίες Βιβλιογραφία Το απογραφικό δελτίο σε pdf

Περιγραφή

Η Αλυκή βρίσκεται 3,5 χλμ νοτιοανατολικά της Καλλονής. Συμπεριλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR411324000 (Ζαλίδης & Ματζαβέλας 1994) και στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Πρόκειται για ένα σύστημα υγρότοπων που περιλαμβάνει τη βιομηχανική αλυκή, υγρολίβαδα, αλμυρόβαλτους και παράκτιες θίνες. Η αλυκή περιβάλλεται από ανάχωμα και στραγγιστική τάφρο μέσω της οποίας τα γλυκά ύδατα παροχετεύονται στη θάλασσα στη νότια παραλία και στα νοτιοανατολικά στην εκβολή του ρύακα Μυλοποτάμου (LES021). Η Αλυκή, έχοντας έκταση 4,6 τ.χλμ, είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος της Λέσβου. Είναι επίσης και από τους καλά μελετημένους (Μανδυλάς & Καρδακάρη 1998, 2000). Αν και ο υγρότοπος είναι πολύ τροποποιημένος και συρρικνωμένος, εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικός λόγω μεγέθους και θέσης, έντονης οριζόντιας ετερογένειας, υψηλής ποικιλίας πουλιών και πολλών φωλιάζοντων ειδών. Κυριαρχεί ο οικότοπος 1440 - Αλυκές ενώ στα φυσικά τμήματα του υγρότοπου απαντώνται οι οικότοποι 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 1420 - Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia-fruticosi) και 2110 - Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες της Μεσογείου. Επικρατούσα βλάστηση είναι η αλοφυτική (Salicornia europaea, Halocnemum strobilaceum, Atriplex portulacoides, Arthrocnemum spp., Limonium spp.) και σε πολλές περιμετρικές θέσεις η υπερυδατική/υγρολιβαδική (Phragmites australis, Typha sp., Juncus spp., κ.ά.). Στην Αλυκή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 60 είδη υδρόβιων πουλιών πολλά από τα οποία σε σημαντικούς αριθμούς και έχει ιδιαίτερη σημασία για τα 3 από τα 4 είδη που έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την ένταξη του Κόλπου Καλλονής στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας δηλαδή το Φοινικόπτερο (Phoenicopterus rubber), την Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea) και την Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta) (Κακαλής & Γαληνού 2009α). Ιδιαίτερα για το πρώτο έχουν καταγραφεί αξιοσημείωτοι αριθμοί (έως 3.500 άτομα), ενώ την άνοιξη του 2002 έγινε προσπάθεια αναπαραγωγής με τη δημιουργία 60 φωλιών μέσα στα τηγάνια της αλυκής από τις οποίες οι 30-40 είχαν από ένα αυγό (Dahm 2004).Τελικά, οι φωλιές καταστράφηκαν πριν εκκολαφθούν τα αυγά από κύματα που προκάλεσε ο άνεμος. Εκτός των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλοπηγία, στον υγρότοπο ασκείται βόσκηση και υπάρχει ιπποδρόμιο. Παλαιότερα σε αρκετές θέσεις απέθεταν στερεά απορρίμματα και γινόταν λαθροθηρία. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αραιή δόμηση, βιομηχανίες-βιοτεχνίες, εκτατικές και εντατικές καλλιέργειες, βοσκότοποι και υποβαθμισμένοι θαμνώνες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματικά ορνιθοπαρατήρηση από επισκέπτες του νησιού ενώ γίνονται προσπάθειες -με αργούς ρυθμούς και όχι πάντα με επιτυχία- για ορθολογική διαχείριση του υγρότοπου. Ολόκληρος ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων Ειδικής Ζώνη Διατήρησης (GR4110004), Ζώνης Ειδικής Προστασίας (GR4110007) και Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΦΕΚ 387/Δ/2009). [Επισκέψεις για την απογραφή: Ν. Παναγιώτου 3/2004, Κ. Παραγκαμιάν 2/2006 & 1/2008].